بیمه بیکاری

بیمه بیکاری یکی از مواردی است که بیمه شدگان پس از رد کردن ترک کار توسط کارفرما به دنبال دریافت مقرری آن هستند . این مسئله در دوران کرونا شدت یافته و سوالاتی در این زمینه مطرح است که در این مقاله سعی کردیم به آنها پاسخ دهیم .