خدمات مالیاتی

مدیران بعضی از شرکت‏ها برای اجتناب از اشتباهات در تعیین مالیات و همچنین حساس بودن این موضوع، امور مالیاتی شرکت خود را به شرکت‌های خدمات مالی و مالیاتی واگذار می‌کنند. خدمات مالیاتی یک فرآیند مالی است که فرمهای اظهار نامه مالیاتی تکمیل شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند‏، صورت‏های معاملات فصلی تهیه می‌شوند و ارسال می‌شوند